Prins Carlos Xavier en Prinses Annemarie de Bourbon de ParmeCarlos Xavier


Op 27 januari 1970 wordt Carlos Xavier Bernardo Sixto Maria geboren als eerste kind van Prinses Irene en Carlos Hugo de Bourbon de Parme.

Prins Carlos Xavier bracht zijn jeugd door in diverse landen, waaronder Nederland, Spanje, Frankrijk, Engeland en de VS.
Prins Carlos Xavier studeerde politicologie aan de Wesleyan Universiteit in Connecticut en
demografie en filosofie aan de Universiteit van Cambridge.


Foto: Alle kleinkinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard, Dam/RVD/Nationaal Archief

Buitenechtelijk kind


Prins Carlos Xavier de Bourbon de Parme heeft uit de relatie met Brigitte Klynstra een zoon gekregen.
Carlos Hugo Roderik Sybren Klynstra, roepnaam Hugo, is geboren op 20 januari 1997 te Nijmegen.
Het was de wens van Brigitte Klynstra om een kind te krijgen, zo stelde Prins Carlos Xavier destijds.
Brigitte gaf ook te kennen dat ze erop om het kind alleen op te voeden, zonder enige bemoeienis van hem.
Carlos Xavier ontkende zijn vaderschap niet, maar wenste geen familierechtelijke banden met zijn zoon.
Prins Carlos Xavier zou zijn zoon wel altijd financieel gesteund hebben.
Hij had wel contact met hem gewild, maar dat is pas de laatste jaren een paar keer mogelijk geweest.

In maart 2015 heeft Hugo Klynstra gebruik gemaakt van zijn wettelijk recht om een naamswijziging te vragen en
voortaan als Prins de Bourbon de Parme door het leven te gaan, en te worden ingeschreven in het filiatieregister
van de Hoge Raad van Adel. Op 9 maart 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur uitspraak
gedaan op het bezwaarschrift van Prins Carlos Xavier de Bourbon de Parme tegen de beschikking waarbij aan zijn zoon Hugo Klynstra
naamswijziging in De Bourbon de Parme was toegestaan. Het bezwaarschrift is ongegrond verklaard en binnenkort zal deze
naamswijziging bij Koninklijk Besluit bekend worden gemaakt, zodat Hugo als Prins de Bourbon de Parme in het
filiatieregister van de Hoge Raad van Adel ingeschreven kan worden. Aanspraken op de dynastieke rechten van zijn vader
Prins Carlos Xavier krijgt Hugo Klynstra hierdoor niet.

Op 1 april 1998 is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. Vanaf die datum bestaat er geen enkel verschil meer tussen kinderen,
die buiten het huwelijk, dan wel binnen het huwelijk geboren zijn. Sinds die datum is ook de mogelijkheid van “wettiging” afgeschaft.

Prins Carlos Xavier voelt zich naar verluidt als hoofd van zijn eigen koningshuis Bourbon-Parma, waarvan hij sinds de dood van zijn vader het
hoofd is, verplicht de wens van Hugo aan te vechten. Hij heeft te maken met de Huiswet en dynastieke traditie, die zo’n verlening van
naam en titel niet toestaan. Alleen is de Huiswet geen Nederlands recht en daarop kan Hugo Klynstra een beroep doen.

Op 18 november 2016 werd bij de Rechtbank Den Haag het beroep van Prins Carlos Xavier de Bourbon de Parme afgewezen.
De bezwaren van Prins Carlos Xavier en de daarop volgende weerlegging door de Rechtbank, kunnen als volgt worden samengevat:

- Carlos stelt, dat hij het hoofd is van het Huis de Bourbon de Parme. Dit zou naast het Huis van Oranje-Nassau het enige Koninklijk Huis in Nederland
zijn met zijn eigen historisch gegroeide regels, die bepalen of een nazaat tot het Huis behoort en zo aanspraak kan maken op een adellijke titel.

De rechtbank zegt hierover, dat Prins Carlos Xavier in 1996 een Nederlandse adellijke titel (prins) heeft gekregen. De overgang van deze adellijke titel
wordt door het Nederlandse recht beheerst. Of Carlos Hugo al dan niet tot het “Huis” gaat behoren, is een particuliere aangelegenheid, die niet door
het Nederlandse adelsrecht wordt beheerst.

- Hugo Klynstra is geboren in 1997. Op 1 april 1998 trad een wet in werking, waarbij het familierecht gewijzigd werd. Daardoor werd de wijziging van
de geslachtsnaam, zoals bedoeld in dit geval, mogelijk gemaakt. Volgens Prins Carlos Xavier heeft deze wet geen terugwerkende kracht tot 1997.

De Rechtbank leidt uit de Memorie van Toelichting op die wet echter af, dat de gevraagde naamkeuze ook mogelijk is voor kinderen geboren vóór 1 april 1998, zoals Hugo.

- Verder beroept Prins Carlos Xavier zich op een oud verdrag tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en het Koninkrijk Spanje uit 1714 (het “Tractaet”)
waarin zou zijn vastgelegd, dat er wederzijds respect en erkenning zou zijn voor elkaars adeldom, zonder dat hierop inbreuk mag worden gemaakt.

De rechtbank zegt hierover, dat het hier om een Nederlandse adellijke titel gaat, waarop het “Tractaet” niet van toepassing is.

- Voorts betoogt Prins Carlos Xavier, dat hij niet vergeleken kan worden met andere in de Nederlandse adel ingelijfde personen. Hij is zelf als soeverein ingelijfd.
Zijn situatie komt meer overeen met de leden van het Koninklijk Huis dan met de overige leden van de Nederlandse adel.

De Rechtbank stelt vast, dat de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis alleen van toepassing is op leden van het Koninklijk Huis. Op alle andere Nederlandse edellieden
is de “Wet op de Adeldom” van toepassing, dus ook op Prins Carlos Xavier de Bourbon de Parme.

- De Wet op de Adeldom (WoA) zou volgens Carlos niet van toepassing zijn op gevallen, waarin het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld, omdat deze mogelijkheid
om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen pas in de wet is gekomen na de inwerkingtreding van de WoA.

De Rechtbank zegt hierover, dat de juridische werking van de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap juist sterker is dan die van de erkenning, nu deze
terugwerkende kracht heeft en niet ongedaan kan worden gemaakt. Artikel 3 van de WoA (dat gaat over inlijving in de Nederlandse adel) is dan ook gewoon van toepassing.

- Prins Carlos Xavier beroept zich erop, dat de overgang van de titel in strijd is met de regels van het Huis de Bourbon de Parme. Door zijn inlijving is het
Huis de Bourbon de Parme tot de Nederlandse adel gaan behoren, zodat de verervingsregels moeten worden uitgelegd aan de hand van de regels van het Huis de Bourbon de Parme.
Inlijving is immers “een manifestatie van het respect dat de ene soeverein jegens het adelsstatuut van een andere soeverein heeft”.

De rechtbank zegt hiervan, dat er geen buitenlands adelsstatuut is ingelijfd. De inlijving heeft tot gevolg, dat een buitenlandse edelman tot de
Nederlandse adel gaat behoren. De bij inlijving verkregen titel is een Nederlandse titel, die volgens het Nederlandse recht vererft.

- Ten slotte beroept Prins Carlos Xavier zich nog op het “evenredigheidsvereiste”, in die zin dat de Minister de wederzijdse belangen onvoldoende zou hebben afgewogen.
Volgens Carlos zou het belang van zijn zoon Hugo Klynstra om zijn naam en titel te verkrijgen beperkt zijn. Carlos zou er daarentegen een groot belang bij hebben om
te voorkomen, dat er een nieuwe tak van het geslacht de Bourbon de Parme ontstaat, die geen deel uitmaakt van de eeuwenoude Bourbon-dynastie.

De Rechtbank merkt hierover op, dat de eventuele inlijving van Carlos en zijn broer en zusters al aan de orde is gesteld bij de totstandkoming van de WoA in 1993.
Die omstandigheid is dus verdisconteerd in de WoA. De bedoeling van artikel 3 van de WoA is om het Nederlandse familie- en erfrecht zonder onderscheid van toepassing
te laten zijn op alle kinderen van personen, die tot de Nederlandse adel behoren. Voor een belangenafweging is dan ook geen plaats.

Bron: http://www.adelinnederland.nl/, Vorsten en http://www.royalty-online.nl/

Annemarie


Prinses Annemarie Cecilia is geboren op 18 december 1977 in Den Haag als dochter van Hans Gualthérie van Weezel en Ank de Visser.

Haar vader was lid van het Lagerhuis van Nederland voor de christen-democratische partij, en lid van de Europese Raad in Straatsburg,
evenals Nederlandse ambassadeur in Luxemburg. Prinses Annemarie heeft de middelbare school in Straatsburg gedaan.
Daarna behaalde Prinses Annemarie een licentie in de Rechten aan de Universiteit van Utrecht, waarna zij een master 's degree
behaalde in de journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Gezin


Al een tijd heeft Carlos Xavier een relatie met Annemarie Gualthérie van Weezel.
Op 7 oktober 2009 heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekend gemaakt dat Annemarie en Carlos Xavier verloofd zijn.
Het burgerlijk huwelijk vond plaats op 12 juni 2010 in Wijk bij Duurstede.
Het kerkelijk huwelijk was op 20 november 2010 in Brussel.

Prins Carlos Xavier en Prinses Annemarie hebben drie kinderen:
- Luisa Irene Constance Anna Maria (9 mei 2012)
- Cecilia Maria Johanna Beatrix (17 oktober 2013)
- Carlos Enrique Leonard (24 april 2016)

Leven en werk


Prins Carlos Xavier begon zijn loopbaan bij ABN AMRO in Amsterdam, waar hij zich voornamelijk bezig hield met de voorbereiding op de
invoering van de euro. Carlos Xavier heeft een tijd in Brussel gewerkt als public affairs-consultant bij EPPA (European Public Policy
Advisors). Sinds 2005 houdt Carlos Xavier zich voornamelijk bezig met diverse projecten op het raakvlak van duurzaamheid en het
bedrijfsleven. Hij is directeur van de netwerkstichting INSID (Institute for Innovation and Sustainability) en ondersteunt ontwikkelingen
op diverse beleidsterreinen. Van 2011 tot 2013 was hij voorzitter van de Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie die het Nationaal
Energie Akkoord realiseerde tussen diverse publieke en private partijen. Prins Carlos Xavier heeft een aantal nevenfuncties bij
maatschappelijke organisaties, dat zijn: De Groene zaak (Raad van Advies), The Ex’tax Project (Adviseur) en QuestionMark (voorzitter).

Prinses Annemarie is als journalist werkzaam bij de NOS.

Het gezin woont in Den Haag.


Copyright © 2006-2017 http://www.koningsfan.dse.nl


Homepage